Spaľovne odpadov • okr. Poprad a okolie

MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.

MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.

Služby v oblasti nakládání s odpady a konečné zneškodnění nebezpečných odpadů ve vlastní spalovně. V současné době působíme na území celé Moravy, ale naše aktivity zasahují i do Čech. Zajišťujeme služby živnostníkům, malým a středním soukromým firmám, orgánům …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)

BIODEGRADACE s.r.o.

Odstranění odpadů (biodegradace, spalovna průmyslových odpadů, skládka nebezpečných odpadů), dekontaminace a sanace lokalit (sanace kontaminovaných zemin in situ, sanace kontaminovaných zemin on situ, sanace kontaminovaných vod), ekologická havarijní služba, …

SNAHA, kožedělné družstvo Jihlava

Český výrobce obuvi, kožené a kožešinové konfekce, dámské a pánské obuvi, kožených rukavic, kožené galanterie, průmyslové galanterie a průmyslových a technických obalů. Provozujeme spalovnu odpadů.

Alena Popovičová: Ľudia nerozumejú tomu, že spaľovne majú bezpečné emisie

www.odpady-portal.sk/Dokument/105070/alena-popov …

Spaľovne odpadov majú prísnejšie limity Spadajú pod legislatívu emisných kvót skleníkových plynov aj zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO), teda laicky povedané „spaľovne“? Nie. Spaľovne sú zo systému obchodovania s emisnými kvótami vyňaté. Netýka sa to však zariadení na spoluspaľovanie odpadov, ako sú ...

Spaľovne alebo obehové hospodárstvo? Slovensko chce oboje

euractiv.sk/section/energetika/news/spalovne-ale …

Nový akčný plán pre obehovú ekonomiku spaľovne nespomína. Minulý týždeň sa vo výboroch Európskeho parlamentu diskutovalo o dvoch dokumentoch, ktoré Európska komisia považuje za kľúčové pre prechod EÚ na uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Slovensko do jedného z nich presadzuje spaľovne.

Spaľovanie a dosah na životné prostredie – E-ENERGIA.SK

e-energia.sk/spalovanie-a-dosah-na-zivotne-prost …

Spaľovanie a dosah na životné prostredie. Spaľovanie je metóda nakladania s odpadmi, ktorá zahŕňa horiace organické materiály nachádzajúce sa v odpadoch. Spaiovanie a iné procesy nakladania s vysokou teplotou sa nazývajú ” tepelné spracovanie “. Konkrétne ide o premenu odpadových materiálov na popol, spaliny a teplo.

Spaľovňa - fcc-group.eu

www.fcc-group.eu/slovensko/technologie/ostatne-t …

Spaľovňa v Kysuckom Novom Meste je zariadenie pre termické zneškodňovanie ostatných, nebezpečných a nemocničných odpadov od pôvodcov odpadov zo Slovenskej republiky. Proces pyrolýzneho spaľovania slúži na spálenie daného odpadu za účelom zmenšiť jeho objem a zmeniť ho na sterilné skládkovateľné popoloviny s následným využitím uvoľneného tepla cez teplovodný kotol.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ - VUT

dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/175387/fi …

e do spaľovne odpadov s rovnotlakovým lopatkovaním. V práci sú vypracované návrhy a výpo ty bilann ých schém, ktoré slúžia v alšej a sti práce ako základ pre výpoet prietokovej asti turbíny. Prietoková asť je navrhovaná na dv e prevádzky – pre plno kondenzanú prevádzku a pre plno odberovú prevádzku. ...

Spaľovanie odpadu - Informačná platforma zelené a obehové ...

zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/ovzdusie/zoz …

Spaľovanie odpadu. Cieľom právnej úpravy týkajúcej sa spaľovania odpadov (§ 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je prevencia a redukcia negatívnych dopadov spaľovania odpadov na zdravie ľudí a životné prostredie. Slovenská právna úprava je transpozíciou smernice EÚ 2010/75 ...

Spaľovanie odpadu - Enviroportál - životné prostredie online

www.enviroportal.sk/ovzdusie/zoznam-spalovni-a-z …

Spaľovanie odpadu. Cieľom právnej úpravy týkajúcej sa spaľovania odpadov ( § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je prevencia a redukcia negatívnych dopadov spaľovania odpadov na zdravie ľudí a životné prostredie. Slovenská právna úprava je transpozíciou smernice EÚ 2010 ...

Aj moderné spaľovne nebezpečných odpadov sú škodlivé

www.bozpo.sk/public/poradna/zp/05_ekoporad0110.htm

Spaľovne odpadov sú jedným z hlavných zdrojov vysoko toxických, karcinogénnych dioxínov[1] a ďalších perzistentných organických látok (POP)[2],“ upozorňuje Hegyi. -----[1] Dioxíny patria medzi najtoxickejšie látky. Sú perzistentné - dlhodobo sa nerozkladajú, pretrvávajú v životnom prostredí a živých organizmoch.

Spaľovne odpadov nevyriešia problém s odpadmi - Nula odpadu

www.nulaodpadu.sk/nie-spalovniam-odpadu

Energetické zhodnocovanie – v prípade spaľovania je tepelná energia využívaná na vykurovanie budov alebo/a premenu na elektrickú energiu.. Zariadenia pre spoluspaľovanie odpadov – napr. Cementárne. Pri výrobe cementu sa v nich okrem hlavného paliva (zemný plyn, uhlie) spaľuje aj doplnkové palivo – odpad v podobe TAP (tuhé alternatívne palivo).

Moderné spaľovne odpadov sú riešením, nie strašiakom

www.ppa.sk/moderne-spalovne-odpadov-su-riesenim- …

Naše skúsenosti v zahraničí nás utvrdzujú v presvedčení, že spaľovanie odpadov v moderných spaľovniach je efektívnym a ekologickým riešením problémov s komunálnym odpadom. Namiesto hromadenia na skládkach a znečisťovania ovzdušia a vody sa môže odpad využiť na výrobu tepla aj elektrickej energie. Participovali sme na ...

Spaľovne odpadov | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/dokument/100872/spalovne-od …

Spaľovne odpadov sú zariadením na premenu odpadov na energiu. Každá vyspelá krajina na svete sa snaží zabezpečiť, aby odpady vyprodukované občanmi neskončili na skládke. Preto vytvárajú rôzne regulácie trhu, aby sa využívanie energie z odpadov (tzv. waste-to-energy policy) presadilo v konkurencii so skládkovaním ...

Spaľovanie odpadov - BIOspotrebiteľ

www.biospotrebitel.sk/clanok/1319-spalovanie-odp …

Spaľovne menia heterogenný materiál rôzných fyzikálno – chemických vlastností na homogenný toxický odpad. Znečistenie vôd (výtoky z filtračných zariadení na čistenie plyov a chladiacá voda). Zvýšená frekvencia dopravy ( doprava odpadov do spaľovne) a ňou vyvolané negatívne efekty (hluk, zvýšená prašnosť ...

Priemyselné emisie - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML

spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov – aspekty prevádzky, limitné hodnoty emisií, pravidlá monitorovania a dodržiavania pravidiel, zariadenia a činnosti používajúce organické rozpúšťadlá – limitné hodnoty emisií, schémy znižovania a podmienky nahrádzania nebezpečných látok,

SPAĽOVANIe ODPADOV Z POHĽADU ENVIRONMENTÁLNEJ BEZPEČNOSTI WASTE ...

www.sszp.eu/wp-content/uploads/2012_konf_MaZP_B1 …

Spaľovne odpadov predstavujú napriek sústavnému zvyšovaniu ich environmentálnej bezpečnosti istú mieru rizika hlavne pre zdravie človeka. Z toho dôvodu je lepšie, ak sú postavené ďaleko od obytnej zóny miest (napr. spaľovňa mesta Kodaň cca 20 km od sídla). Niektoré spaľovne sa postupujúcou výstavbou sídliska stali ...

Zber preprava a recyklácia žiariviek, led žiaroviek a svietidiel ...

ekolamp.sk/zoznam-zbernych-miest

Zberný dvor odpadov Piesky 1604 908 45 Gbely: VEPOS-Skalica s.r.o. Zberný dvor odpadov Rybničná 1 ... BRANTNER POPRAD s.r.o. ul. Ludvika Svobodu 058 01 Poprad: EKOBARD a.s. Šefánikova 3751 ... Areál spaľovne odpadov 043 46 Košice: LEMA s.r.o. Zemplínske Hradište 369

Spaľovanie odpadov – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Spa%C4%BEovanie_odpadov

Tuhý komunálny odpad v peci spaľovne s pohyblivým roštom ktorá je schopná spracovať 15 metrických ton (17 ton) odpadu za hodinu. Spaľovanie odpadu je proces termického spracovania odpadu, ktorý zahŕňa spaľovanie látok obsiahnutých v odpadových materiáloch. Jeho cieľom je premena pôvodne nebezpečných látok na neškodné ...

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPAĽOVNE ODPADOV A ZARIADENIA NA ...

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/20 …

Spaľovňa odpadov a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov musia byť vybavené automatickým systémom, ktorý pri prevádzke spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov zabezpečí odstavenie prísunu odpadu a) pri nábehu, kým teplota nedosiahne hodnotu ustanovenú podľa bodu 4,

Konsolidovaný TEXT: 32010L0075 — SK — 06.01.2011 - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML

Spaľovne odpadov sa musia prevádzkovať takým spôsobom, aby bola dosiahnutá úroveň spaľovania , pri ktorej je celkový obsah organického uhlíka v troske a spodnom popole z pece nižší ako 3 % alebo strata žíhaním je menšia ako 5 % suchej hmotnosti materiálu. V prípade potreby sa použijú techniky predúpravy odpadov.

194/2022 Z.z. - Vyhláška Ministerstva životného pro... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/194

Číslo: 194/2022 Z. z. Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Typ:

REFERENCIE | TRANSUNIT - Výroba a predaj betonárok

www.transunit.sk/referencie/default.htm

KLOCOK s. r. o. Poprad, výroba betónového tovaru (1998) Hutné Stavby a. s. Košice, výroba transportbetónu – rekonštrukcia (1998) ... linka na skladovanie a expedíciu popolčekov zo spaľovne odpadov (2022) Witkowitz Slovakia Krompachy, linka na skladovanie a expedíciiu prachových materiálov (2022) Comments are closed. ZOSTAŇME V ...

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPAĽOVNE ODPADOV A ZARIADENIA NA ...

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/20 …

spaľovne odpadov pred 28. decembrom 2002 a bolo uvedené do prevádzky najneskôr 28. decembra 2004. Nové zariadenie Spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, ktoré nie je uvedené ako jestvujúce zariadenie. II. TECHNICKÉ POŽIADAVKY A PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA PRE

Odstávka spaľovne OLO 6. časť - theodor1merricus - Blog - Pravda

theodor1merricus.blog.pravda.sk/2020/02/06/odsta …

Odstávka spaľovne ZEVO OLO 8. časť 05.09.2020. V mojom článku nazvanom „Odstávka spaľovne OLO“ /1. časť/ z 26-09-2016 som uviedol i to, že osobne považujem likvidáciu zvyškových zmesových komunálnych odpadov, to jest toho, čo zostane po vyseparovaní recyklovateľných zložiek, ich energetickým zhodnotením v spaľovni s technológiou BAT, za v súčasnosti ten ...

Překlad 'spaľovňa odpadu' – Slovník češtině-Slovenštino | Glosbe

cs.glosbe.com/sk/cs/spa%C4%BEov%C5%88a%20odpadu

Každá spaľovacia komora spaľovne odpadov musí byť vybavená aspoň jedným pomocným horákom. Každá spalovací komora zařízení na spalování odpadu musí být vybavena nejméně jedním pomocným hořákem. eurovoc. Zobrazit algoritmicky generované překlady. Příklady