Speváci

Maďari na Slovensku – Wikipédia

Maďari sú najväčšia národnostná menšina na Slovensku.Pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa k maďarskej národnosti prihlásilo 456 154 obyvateľov - z toho iba maďarskú národnosť uviedlo 422 065 osôb (7,75% obyvateľstva) a 34 089 uviedlo kombináciu maďarskej a ďalšej národnosti. Maďarčina je materinský jazyk pre 462 175 osôb (8,48% obyvateľstva).

sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Fari_na_Slovensku

Základná škola sv. Jána Pavla II. - EduPage

2023 sa uskutoční rodičovské združenie konzultačnou formou v čase od 14.30 – 16.30 hod. v budove školy. Prosíme Vás, aby ste sa pri vstupe do školy (pri jedálni) podpísali do prezenčnej listiny triedy, ktorú Vaše dieťa navštevuje. Triedni učitelia sa budú nachádzať vo svojich triedach a ostatní vyučujúci budú v ...

zsmnohela.edupage.org/