Pobytové sociálne služby

Pobytové služby - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/pobytove-sluzby

Takové možnosti se nabízí např. v rámci pečovatelské služby (§ 40 cit. Zákona), kdy do domácnosti člověka dochází pečovatel/ka, aby mu pomohli s péčí o vlastní osobu, při hygieně nebo se zajištěním stravy a chodu domácnosti. Obdobně lze využít také osobní asistenci (§ 39 cit. Zákona). Všechny sociální ...

Desatero k sociálním službám - Ministerstvo práce a sociálních ...

www.mpsv.cz/desatero-k-socialnim-sluzbam

Pobytová forma: Jestliže potřebujete péči, kterou již nelze zajistit v domácím prostředí, a to ani za pomoci terénních či ambulantních služeb, jsou k dispozici pobytové sociální služby, kde je vám přímo v zařízení zajišťována péče a služby. 3. Na koho se mohu obrátit při výběru vhodné sociální služby?

Zařízení sociálních služeb - Česká správa sociálního zabezpečení

www.cssz.cz/zarizeni-socialnich-sluzeb

Právní úprava – účinnost od 1. 2. 2018. pouze čtyři typy zařízení poskytující pobytové služby jsou oprávněny vyplácet důchody na základě poukazu finančních prostředků z ČSSZ formou položkových převodních příkazů na účet ZSS: jde o domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře ...

Doporučený postup č. 2/2022, - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/documents/20142/1060378/2_DP_proces_ …

o sociálních službách“) stanoví, že sociální služby lze poskytovat pouze tehdy, je-li mezi klientem a poskytovatelem uzavřena smlouva, viz § 91, odst. 1: „O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb“.

Sociální služby - Průvodce

www.mpsv.cz/socialni-sluzby-1

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do ...

Doporučený postup č. 04/2017, - Ministerstvo práce a sociálních ...

www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Doporuceny_po …

6 Pokud osoba podle § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách s uzavřením smlouvy o poskytování pobytové sociální služby v zařízení sociálních služeb neprojevila souhlas pak opatrovník nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností postupuje podle § 91a. Za neprojevení souhlasu lze považovat jak situaci, kdy osoba s uzavřením smlouvy aktivně

Sociální služby v ČR – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5% …

Služby sociální péče. Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Mezi tyto služby ...

Veřejný opatrovník nesmí přenášet své povinnosti na poskytovatele ...

www.ochrance.cz/aktualne/verejny-opatrovnik-nesm …

V minulosti se stávaly opatrovníky také pobytové sociální služby nebo jejich ředitelé, od r. 2014 to zakazuje občanský zákoník (§ 63 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Opatrovník je ustanoven k podpoře člověka při právním jednání, včetně hospodaření s majetkem.

Pobytová sociální služba - co je to, definice, vysvětlení, příklad ...

www.bezplatnapravniporadna.cz/ruzne/pravnicky-sl …

Pobytová sociální služba je sociální služba, u které je při jejím poskytování uživatelům zajištěno také ubytování přímo v zařízení sociálních služeb nebo v jiné budově, která je využívána při poskytování sociálních služeb. V pobytové formě může být poskytováno 14 z celkového počtu 33 druhů sociálních služeb (z toho devět druhů sociálních ...

Transformace pobytové sociální služby - cuni.cz

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/999 …

Transformace pobytové sociální služby Příprava uživatelů na přechod ze zařízení ústavního typu do zařízení komunitního typu Martina Schofferová, DiS. Katedra Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Hana ížková Studijní program: B7508, Sociální práce Studijní obor: Pastoraþní a sociální práce Praha 2018

Úkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na pobytové sociální ...

theses.cz/id/md2rxq/

Jak správně citovat práci. VAŇHAROVÁ, Alena. Úkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na pobytové sociální služby. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií.

22 A 59/2015 - 47 Sociální služby: pobytová sociální služba

www.zakonyprolidi.cz/judikat/ksos/22-a-59-2015-47

V kontextu zjištěného skutkového stavu a navazujícího odůvodnění napadeného rozhodnutí citovaný výrok odpovídá zjištěnému skutkovému stavu, kdy žalobce poskytoval sociální služby pobytové, k nimž neměl registraci ve smyslu ust. § 78 odst. 1 zákona o sociálních službách, když až rozhodnutím o registraci ...

Vybrané ukazatele životního stylu uživatelů pobytové sociální služby

digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/15963/un …

odstraněny třídní rozdíly. K formování nové koncepce sociální politiky a znovuobjevení sociální péče došlo až v druhé polovině 60. let 20. století. V době reálného socialismu byly sociální problémy často interpretovány jako „nemoci“, a proto byly medikalizovány. Do té

Sociální služby | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ...

www.spmpcr.cz/socialni-sluzby

Sociální služby jsou služby, které pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence, denní stacionář, chráněné bydlení či poradenství. Sociální služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tento zákon přesně vymezuje druhy ...

Doporučený postup č. 5/2018, - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Doporuceny_po …

Strana 5 z 36 Pro naplnění tohoto cíle je zvoleno řešení spočívající ve dvou krocích. Zaprvé se musí zohlednit dobrovolnost „na vstupu“ do zařízení, tedy při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby (dále jen „smlouva“); pokud za člověka někdo rozhoduje, potom smí smlouvu při neprojevení souhlasu tímto člověkem uzavřít, jen je-li

Služby pro seniory - kterou potřebujete? / CUSTODIUM

www.custodium.cz/navody/jak-poznat-jakou-organiz …

Domov pro seniory. Domov pro seniory je službou sociální péče, která má za cíl zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost osobám v seniorním věku. Cílem je umožnit v co největší míře zapojení do běžného života; v případě, že to vylučuje jejich zdravotní stav, domov pro seniory zajistí důstojné prostředí a ...

CSOP10 > Naše služby > Pobytové služby

www.csop10.cz/nase-sluzby/pobytove-sluzby.aspx

Odlehčovací služby. Pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je klientům ...

Pravidla pro přijímání klientů do pobytové služby sociální péče

www.domovvm.cz/file.php

přijímání klientů do pobytové služby sociální péče krajských příspěvkových organizací, která po pilotním odzkoušení během přechodného období budou mít následně závaznou podobu: I. Přijímání a evidence žádostí (1) Každý poskytovatel sociální služby musí mít dle kritéria 3a) standardů kvality sociálních

Problematika umísťování osob do pobytové sociální služby „Dům na půl cesty“

digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/43102/ku …

Diplomová práce se zabývá problematikou umísování osob do pobytové sociální služby „Dm na pl cesty“. Teoretická þást práce se vnuje rodin a rodinnému prostedí, vymezuje ... umístní do sociální služby dm na pl cesty. Klíová slova: rodina, ústavní výchova, ochranná výchova, náhradní rodinná péþe, dm na pl cesty

Pravidla pro přijímání klientů do pobytové služby sociální péče

www.domovmitrov.cz/file.php

(2) Poskytovatel má pro potřeby přijímání klientů do pobytové služby k dispozici vzory dokumentů Žádost o poskytování pobytové sociální služby a přílohu k žádosti o poskytování pobytové sociální služby – Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele o poskytování pobytové sociální služby.