Riadenie prírodných zdrojov • okr. Poprad a okolie

Výkup lesů a lesních pozemků

Výkup lesů a lesních pozemků

Provádíme výkup lesů po celé ČR, na Slovensku vykupujeme lesy pouze v krajích Žilinský a Trenčianský. Jako zpracovatelé dřevní hmoty vykupujeme lesní pozemky. Možnost vykoupit lesy i s polem nebo loukou. Máme zájem o lesy listnaté i jehličnaté, vykupujeme i …

Povodí Moravy, s.p.

Zajišťujeme správu toku. Sledujeme stav koryt a splavnost. Provozujeme a udržujeme vodní díla, vodohospodářské laboratoře.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Prehľad faktov o Programe rozvoja vidieka na Slovensku na obdobie rokov ...

agriculture.ec.europa.eu/document/download/79a6a …

riadenie prírodných zdrojov a podporujú sa poľnohospodárske postupy šetrné ku klíme – na približne 20 % obrábanej poľnohospodárskej pôdy je zabezpečená ochrana biodiverzity, pôdy a/alebo vodných zdrojov. Cieľom RDP je takisto podpora celého vidieckeho

Financovanie SPP | Informačné listy o Európskej únii | Európsky parlament

www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/106/f …

Vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 sa stanovil celkový rozpočet pre okruh Ochrana a riadenie prírodných zdrojov (vrátane SPP) na 373,17 miliardy EUR v cenách z roku 2011, teda na 38,9 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov pre EÚ-28. Viacročný finančný rámec týkajúci sa poľnohospodárstva na roky ...

(PDF) INTEGROVANÝ MANAŽMENT PRÍRODNÝCH ZDROJOV NA ... - ResearchGate

www.researchgate.net/publication/260614387_INTEG …

Poprad . 818,54 . 41,61 . 51. 77,27 . Bodrog . 130,17 ... V príspevku sme sa pokúsili predstaviť niekoľko možností ako dosiahnuť riadenie . prírodných zdrojov aj celej krajiny na úrovni ...

uniba.sk

uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/docprof/FM_UK/2019_G …

integrovaných politík na riadenie prírodných zdrojov. Kapitola poukazuje na potenciál hybridného modelu, vd'aka ktorému vyspelé komunitné a samo-organizované spravovanie podporuje dlhodobú zmenu správania a prístupu k ochrane biodiverzity a manažmentu prírodných zdrojov.

Financovanie SPP - European Parliament

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_tec …

a riadenie prírodných zdrojov (vrátane SPP) na 373,17 miliardy EUR v cenách z roku 2011, teda na 38,9 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov pre EÚ-28. Viacročný finančný rámec týkajúci sa poľnohospodárstva na roky 2014 – 2020 bol v roku 2015 pozmenený, a to následkom presunov medzi dvoma piliermi SPP, o ktorých ...

ZAMESTNANCI ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTRUKTÚRA

www.eca.europa.eu/Other%20publications/INFOLEAFL …

Ochrana a riadenie prírodných zdrojov 6 ČLENOV KOMORA II Štrukturálne politiky, doprava a energetika 6 ČLENOV KOMORA III Vonkajšie opatrenia 5 ČLENOV KOMORA IV Príjmy, výskum a vnútorné politiky a inštitúcie a orgány Európskej únie 6 ČLENOV Koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj 3 ČLENOVIA + JEDEN ČLEN ZA KAŽDÚ ...

EUR-Lex - l34012 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/SK/legal-content/summary/finan …

Ochrana a riadenie prírodných zdrojov (vrátane výdavkov súvisiacich s trhom a priamych platieb) 3. ... ktorý vymedzuje maximálne hranice zdrojov, ktoré členské štáty môžu dať Únii k dispozícii, sa zavádza ročný strop pre platobné rozpočtové prostriedky. Toto je celkový strop, ktorý sa už ďalej nedelí na okruhy.

13 Vplyv turizmu na životné prostredie – životné prostredie Choďte!

sk.environmentgo.com/vplyv-turizmu-na-%C5%BEivot …

Negatívny vplyv turizmu na životné prostredie. 1. Vyčerpanie prírodných zdrojov. 2. Zvýšená tvorba odpadu. 3. Kontaminácia odpadových vôd sa zvyšuje, keď sa stavia ďalšie zariadenia súvisiace s cestovným ruchom. 3.

environmentálna politika - Eionet Portal

www.eionet.europa.eu/gemet/sk/theme/11

environmentálny priestor. environmentálny rozvoj (vývoj) environmentálny ukazovateľ. Európska environmentálna informačná a pozorovateľská sieť. európska prírodná rezervácia. flexibilný prístup k ochrane životného prostredia. fyzikálne meranie znečistenia. globálny aspekt. hodnotenie environmentálnych rizík.

Spoločná poľnohospodárska politika: ako EÚ podporuje poľnohospodárov ...

www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society …

Čo je to spoločná poľnohospodárska politika? EÚ podporuje poľnohospodárstvo prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorá bola vytvorená v roku 1962 a odvtedy prešla niekoľkými reformami. Ich cieľom bolo dosiahnuť, aby sa poľnohospodárstvo stalo udržateľnejšie a spravodlivejšie voči poľnohospodárom.

EUR-Lex - 52018PC0393 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT

2. Zostatok sa vypláca najneskôr šesť mesiacov po dni, keď Komisia uzná informácie a dokumenty uvedené v odseku 1 za prípustné a po schválení posledných ročných účtov. Bez toho, aby bol dotknutý článok 32 ods. 5, Komisia do šiestich mesiacov zruší viazanosť súm, ktoré po vyplatení zostatku zostali viazané. 3.

SK 2018 Č. 10 - European Court of Auditors

www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_ …

výroba potravín, udržateľné riadenie prírodných zdrojov a opatrenia v oblasti klímy a vyvážený územný rozvoj), pričom v prvom z nich sa konkrétne spomínajú príjmy z poľnohospodárskej činnosti. 8. Naďalej sa uplatňoval systém priamych platieb oddelených od produkcie, ktorý bol zavedený

SPOJENÉ NÁRODY - UNECE

unece.org/DAM/env/esd/strategytext/Slovak.pdf

zodpovednosť v miestnom a globálnom kontexte, demokraciu a riadenie, spravodlivosť, bezpečnosť, ľudské práva, starostlivosť o zdravie, rovnosť pohlaví, kultúrnu rozmanitosť, rozvoj miest a obcí, hospodárstvo, štruktúra výroby a spotreby, kolektívnu zodpovednosť, ochranu životného prostredia, riadenie prírodných zdrojov,

Preklad 'management zdrojů přírodních' – Slovník slovenčina-Čeština ...

sk.glosbe.com/cs/sk/management%20zdroj%C5%AF%20p …

manažment prírodných zdrojov je preklad "management zdrojů přírodních“ do slovenčina. Ukážka preloženej vety: ↔ . management zdrojů přírodních

ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ in Slovak - Glosbe Dictionary

glosbe.com/cs/sk/%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D%20A%20%C3 …

Translation of "ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ" into Slovak . priestorový manažment a plánovanie is the translation of "ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ" into Slovak. Sample translated sentence: územní plánování a řízení přírodních zdrojů ↔ Priestorové plánovanie a riadenie prírodných zdrojov

management zdrojů přírodních in Slovak - Glosbe Dictionary

glosbe.com/cs/sk/management%20zdroj%C5%AF%20p%C5 …

Check 'management zdrojů přírodních' translations into Slovak. Look through examples of management zdrojů přírodních translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

Překlad 'management zdrojů přírodních' – Slovník slovenštině-Češtino ...

cs.glosbe.com/cs/sk/management%20zdroj%C5%AF%20p …

Komise provede přezkum a aktualizaci strategie pro začlenění environmentálního rozměru z roku # a zvýší její komplexnost s přihlédnutím k aktuálnímu politickému vývoji, např. nové rozvojové politice, strategii udržitelného rozvoje a tématickému programu pro životní prostředí a udržitelnou správu přírodních zdrojů

Překlad 'hospodaření s přírodním zdrojem' – Slovník slovenštině-Češtino ...

cs.glosbe.com/cs/sk/hospoda%C5%99en%C3%AD%20s%20 …

manažment prírodných zdrojov je překlad "hospodaření s přírodním zdrojem“ do slovenština. Ukázka přeložené věty: udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, ↔ trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, hospodaření s přírodním zdrojem

hospodaření s přírodním zdrojem in Slovak - Glosbe Dictionary

glosbe.com/cs/sk/hospoda%C5%99en%C3%AD%20s%20p%C …

manažment prírodných zdrojov is the translation of "hospodaření s přírodním zdrojem" into Slovak. Sample translated sentence: udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, ↔ trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, hospodaření s přírodním zdrojem

hospodaření s přírodními zdroji in Slovak - Glosbe Dictionary

glosbe.com/cs/sk/hospoda%C5%99en%C3%AD%20s%20p%C …

Translation of "hospodaření s přírodními zdroji" into Slovak . manažment prírodných zdrojov is the translation of "hospodaření s přírodními zdroji" into Slovak. Sample translated sentence: vzhledem k tomu, že strategie udržitelného rozvoje EU poskytuje rámec pro odpovědné a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji ↔ keďže stratégia EÚ pre trvalo udržateľný ...