Vymáhanie pohľadávok

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚPSVR Poprad

o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚPSVR Poprad uzavretá podľa ust. § 14 a nasl. zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu ... ak vymáhanie pohľadávky nebolo úspešné, poverenej osobe nevzniká nárok na odmenu. Ak dlžník splnil časť dlhu správcovi, poverenej osobe nevzniká nárok na odmenu v tejto časti ...

crz.gov.sk/data/att/2796915.pdf

Právnici, právne služby Poprad (100 výsledkov) - Azet.sk

Právnici, právne služby - Poprad (100 záznamov) Katalóg Služby a remeslá Právnici, právne ... Advokátska kancelária - komplexné právne služby. Vymáhanie pohľadávok, zakladanie s.r.o., prevody nehnuteľností. www.banos.sk Nám. sv. Egídia 95 , 058 01 Poprad Kontakty Pobočky: 9. JUDr. Marcel Kohút - advokát

www.azet.sk/katalog/pravnici-pravne-sluzby/poprad/

Advokáti, advokátske kancelárie Poprad (58 výsledkov) - Azet.sk

Advokátska kancelária - rodinné, obchodné, občianske a správne právo, zakladanie a zlučovanie spoločností, vyhotovenie zmlúv, zastupovanie na súde, vymáhanie pohľadávok, poskytovanie právnej pomoci. Okružná 36 , 05801 Poprad Kontakty. JUDr.

www.azet.sk/katalog/advokati-advokatske-kancelarie/poprad/

Vymáhanie pohľadávok Poprad (4 výsledkov) - Azet.sk

Poradenstvo a správa pohľadávok, mimosúdne, súdne, exekučné vymáhanie pohľadávok. Vymáhanie pohľadávok prostredníctvom rozhodcovského súdu. Právny servis spojený s pohľadávkami. Založenie spoločnosti. www.jolepoprad.sk Hraničná 4715 , 058 01 Poprad Kontakty.

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/poprad/

Vymáhanie Pohľadávok | Mimosúdne a Súdne Vymáhanie Dlhov

Pri vymáhaní pohľadávok je možné dohodnúť dve možnosti odmeny za vymáhanie: 1/ Odmena sa počíta na základe úspechu v konaní, a to dohodnutým % z vymoženého dlhu. 2/ Odmena sa počíta podľa vykonaných úkonov právnej pomoci v konaní, to znamená, že odmenou nie je podiel z vymoženej sumy (klient dostane v prípade ...

www.vymahanie-dlhov.sk/

Vymáhanie pohľadávok (339 výsledkov) - Azet.sk

Odkúpenie pohľadávok, mimosúdne, súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok, analýza a posúdenie právneho základu pohľadávok, právne služby, poradenstvo. Nové Záhrady I 13/A , 821 05 Bratislava Kontakty. ... 058 01 Poprad Kontakty. Mgr. Július Rosina - súdny exekútor Pridať hodnotenie.

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/4/abc/

Cezhraničné vymáhanie pohľadávok (EPZÚ) - Your Europe

Toto pravidlo môžete využiť na všetky cezhraničné prípady, t. j. keď je súd vydávajúci príkaz alebo váš podnik (v tomto prípade veriteľ) usadený v inej krajine EÚ, ako je krajina, v ktorej má dlžník bankový účet. Tento postup je známy ako európsky príkaz na zablokovanie účtov (EPZÚ) a jeho cieľom je urýchliť a ...

europa.eu/youreurope/business/finance-funding/making-receiving-payments/cross-border-debt-recovery/index_sk.htm

Vymáhanie pohľadávok | PATRIOT GROUP

Spoločnosť PATRIOT GROUP. Spoločnosť Patriot sme založili 1.2.2006, ako firmu zameranú na vymáhanie pohľadávok a na ochranu osôb a majetku. Spolupracovali sme s viacerými spoločnosťami a dosiahli sme v týchto oblastiach nemalé úspechy na území celého Slovenska. Komplexnosť našich aktivít vyústila v roku 2010 do vzniku ...

www.patriotgroup.eu/

Vymáhanie pohľadávok postup a odporúčania | KADUC & PARTNERS

platobný rozkaz, súdne konanie, vymáhanie dlhov, vymáhanie pohľadávok. Z obchodnoprávnych, ale aj občianskoprávnych vzťahov vznikajú rôzne pohľadávky a záväzky – napríklad neuhradením odplaty, nedodržaním zmluvnej povinnosti, ktorá je sankcionovateľná (zmluvná pokuta), …. Vymáhanie pohľadávok – postup a ...

www.kaduc.sk/sk/vymahanie-pohladavok-postup/

Advokát, Právnik Poprad, Kežmarok, JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová ...

JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová, advokátka. profil. právne služby. odmena advokáta. kontakt. Register partnerov verejného sektora (RPVS) Online Poradňa. Po - Pia 8,00 -16,00 +421 905 350 943 martinkovicova@martinkovicova.sk Nám. Svätého Egídia 95, 058 01 Poprad.

martinkovicova.sk/

Zastrašovanie, vydieranie či nepravdivé informácie pri vymáhaní pohľadávok

Zastrašovanie, vydieranie či nepravdivé informácie pri vymáhaní pohľadávok. Na čo by mal veriteľ myslieť pri spisovaní výzvy na zaplatenie vymáhanej pohľadávky a aké sú možnosti obrany proti neprimeranému nátlaku z pozície dlžníka. Často sa stáva, že veriteľ pri snahe vymôcť nezaplatenú pohľadávku upozorňuje na ...

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/vymahanie-pohladavok-zastrasovanie

Vymáhanie pohľadávok Prešovský kraj (20 výsledkov) - Azet.sk

Vymáhanie pohľadávok, vedenie účtovníctva, daňové a právne poradenstvo,predaj ready-made spoločnosti, tvorba web stránok, sprostredkovanie súdnych prekladov v cudzích jazykoch. www.spolocnostinakluc.sk Továrenská 43 , 064 01 Stará Ľubovňa Kontakty

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/presovsky-kraj/

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok.

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok., Trencin, Slovakia. 3,004 likes · 56 were here. Dnes Vám dokážeme poradiť pri posudzovaní miery rizika Vašich pohľadávok, upozorniť Vás na

www.facebook.com/patriotgroup.eu/

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky | Podnikajte.sk

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky. Na čo má nárok podnikateľ ako veriteľ, ktorému nebola uhradená pohľadávka, aké sú náklady súdneho konania, aké sú možné riziká spojené s vymáhaním pohľadávky na súde a kedy nemá vymáhanie pohľadávok zvyčajne zmysel.

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/postup-pri-vymahani-pohladavky

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR Poprad

3.Konsolidáciou pohľadávok štátu je v zmysle § 14 ods. 1 zákona centrálne uplatňovanie splatnej pohľadávky štátu u dlžníka a na príslušných orgánoch, zabezpečenie exekučného titulu k pohľadávke štátu a vymáhanie pohľadávky štátu prostredníctvom jednej právnickej osoby (ďalej len “konsolidácia”).

www.crz.gov.sk/data/att/4005859_dokument1.pdf

Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka - Ficek.sk

Vymáhanie pohľadávok - odmena advokáta. Odmena pri vymáhaní pohľadávok je určená podielom z vymoženej sumy, to znamená, že v prípade neúspechu odmenu klient neplatí. Odmenu je možné dohodnúť aj formou tzv. tarifnej odmeny, t.j. podľa počtu skutočne vykonaných úkonov vo veci. Výška odmeny závisí v tomto prípade od ...

ficek.sk/vymahanie-pohladavok-dlhov.html

Postup pri vymáhaní splatnej pohľadávky | Podnikajte.sk

Predžalobná výzva je prvým krokom pri vymáhaní pohľadávky. Splatnosť faktúry uplynula. Ak ide o vášho stáleho obchodného partnera a toto je jeho prvá načas nezaplatená faktúra, odporúčam aby ste mu poskytli ešte dodatočný týždeň – dva na zaplatenie faktúry. Možno má len teraz veľa povinností.

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/postup-pri-vymahani-splatnej-pohladavky

[2023] Vymáhanie pohľadávok postup | Právna Poradňa - Ficek.sk

Vymáhanie pohľadávok - postup (ak pohľadávku vymáha za Vás advokát) Najvhodnejšie riešenie je zvoliť si na zastupovanie advokáta (odborníka). Neodporúčam zvoliť si na vymáhanie pohľadávky vymáhačskú firmu, ktorá nespolupracuje s advokátskou kanceláriou), pretože nielenže môžete prísť o svoju pohľadávku ...

ficek.sk/vymahanie-pohladavok-postup-6292

EUR-Lex - 32014R0655 - EN - EUR-Lex

o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach. EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 81 ods. 2 písm. a), e) a f), ...

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/

Ako postupovať pri súdnom vymáhaní pohľadávky | Podnikajte.sk

Súdne poplatky 2020. Poplatok činí 6 % zo žalovanej istiny a pri jeho výške sa neprihliada k príslušenstvu žalovanej pohľadávky (obchodným úrokom, úrokom z omeškania). Minimálny poplatok je stanovený na 16,50 Eur a naopak maximálny poplatok činí v obchodných veciach (tj. práve v konaniach medzi podnikateľmi) 33 193,50 Eur.

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/sudne-vymahanie-pohladavky